Lobotomy

Lobotomy - Holy Shit
No Fashion Records
Death/Thrash
Danny 70 / 100